Algemene Voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemeen

 1. Deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van de audicien en de cliënt ter zake.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Leverings- en Betalingsvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst.
 3. De toepasselijkheid van algemene en/bijzondere voorwaarden van de cliënt is uitgesloten, tenzij de audicien de toepasselijkheid van dergelijke leverings- en betalingsvoorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen, daaronder begrepen catalogi, binden de audicien niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover de audicien deze heeft bevestigd of een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Alle opgaven door de audicien van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. De audicien kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie- en schrijffouten in aanbiedingen, offertes, prospectie, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van de audicien, binden de audicien niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen. Slechts indien de cliënt aantoont dat de afgeleverde artikelen zodanig afwijken van de opgaven van de audicien of van de (proef-)modellen of tekeningen, dat de cliënt niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

Prijzen

 1. De geldende koopprijzen staan vermeld op de prijskaartjes die aan de, in de vestiging van de audicien aangeboden artikelen zijn gehecht. De audicien heeft het recht deze koopprijzen te verhogen, indien de omstandigheden, waarop de koopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, salarissen en sectors lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van grond- en hulpstoffen. In het geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. Door de audicien bevestigde, niet gefactureerde orders, zullen in rekening worden gebracht tegen de prijzen, zoals die op het tijdstip van de bevestiging golden, tenzij sprake is van een in artikel 7 bedoelde situatie.

Levertijd

 1. Een door de audicien opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan de audicien verstrekte gegevens. De levertijd zal door de audicien zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 2. Bij overschrijding van de levertijd heeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De cliënt heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, of op opschorting van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat van de cliënt in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat of ter zake zijn verplichtingen niet opschort. Slechts in dat geval is de cliënt gerechtigd (het betreffende gedeelte van) de overeenkomst te ontbinden, of zijn direct uit het betreffende gedeelte van de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

Aflevering en risico

 1. Aflevering geschiedt af vestiging van de audicien.
 2. Op het moment van de in artikel 11 omschreven aflevering gaat het risico ter zake van de afgeleverde artikelen over op de cliënt.
 3. Indien de cliënt de artikelen niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De audicien is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de cliënt op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De cliënt blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Gewenningsperiode

 1. Indien de audicien, voordat een definitieve koopovereenkomst tot stand komt, de zaak aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekt of indien in verband met een reparatie door de audicien tijdelijk een zaak aan de cliënt in bruikleen verstrekt, ligt het risico voor de zaken bij de cliënt en is deze gehouden eventuele schade aan die zaken aan de audicien te vergoeden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekte zaken mogen onder geen beding door derden worden gebruikt, gemodificeerd, aangepast of gerepareerd. Er mag op geen enkele wijze door derden inbreuk worden gepleegd op de door de verstrekkende audicien ingestelde parameters. De aan de cliënt op proef in bruikleen verstrekte zaken dienen binnen drie maanden na ontvangst aan de audicien te worden teruggegeven tenzij met de audicien uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van bovenvermelde termijnen worden de in bruikleen verstrekte zaken geacht door de cliënt te zijn gekocht, waarna de audicien de zaken zal factureren.

Betaling

 1. Tenzij anders wordt aangegeven, dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na de datum van de factuur. Indien de cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in gebreke, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 2. De audicien is gerechtigd vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te berekenen, alsmede de ter zake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten welke minimaal 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 100,–. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer de audicien zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de aan de cliënt afgeleverde artikelen gaat pas over op de cliënt, nadat deze al hetgeen hij ter zake van afgeleverde of af te leveren artikelen aan de audicien is verschuldigd of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten.

Garantie

 1. De door de audicien te verlenen garantie is naar tijdsduur en omvang gelijk aan de door de betreffende fabrikant, importeur of toeleverancier verleende garantie. De uit deze garantie voor de audicien voortvloeiende verplichtingen vervallen ingeval de door de leverancier geleverde zaken zijn gewijzigd.
  19. De garantie houdt in dat zaken, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze van de audicien worden gerepareerd of vervangen.
 2. Voor verrichtte reparaties staat de audicien in voor de duur van de oorspronkelijke garantietermijn, met een minimum van twee maanden, nadat de cliënt de gerepareerde zaken retour heeft ontvangen.
 3. Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale, slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De audicien is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de cliënt of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de audicien of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

 1. Indien de audicien door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In geval van overmacht aan de zijde van de audicien heeft de cliënt geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de audicien als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht van de audicien wordt verstaan elke van de wil van de audicien onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de audicien kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door toeleveranciers van de audicien en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Verzuim/ontbinding

 1. Indien de cliënt, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is de audicien gerechtigd:

– de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld;

– en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

Zonder dat de audicien tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de audicien verder toekomende rechten.

 1. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de cliënt, dan wel ondercuratelestelling van de cliënt, zullen alle overeenkomsten met de cliënt van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de audicien de cliënt binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval de audicien zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de audicien verder toekomende rechten.

In elk van de in de leden 26 en 27 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van de audicien op de cliënt onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

Rechtskeuze en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de Wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de woonplaats van de audicien.